Regulaminy

Regulamin serwisu Movies Room

§1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy praw i obowiązków podmiotów korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.moviesroom.pl, jak również praw i obowiązków podmiotu uprawnionego do administrowania Serwisem.
 2. Administratorem Serwisu jest Movies Room Tomasz Rewers, adres: ul. Radosna 23, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452533979, REGON:363842841.
 3. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom przez Administratora nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 4. Rejestracja w Serwisie poprzedzona będzie pytaniem o wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji. Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z rezygnacją z dokonania rejestracji w Serwisie.

§2
Definicje

 1. Dla potrzeb Regulaminu następujące pojęcia otrzymują znaczenie przypisane im poniżej:
  • Regulamin- niniejszy regulamin,
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.moviesroom.pl,
  • Administrator – podmiot administrujący Serwisem, tj. Movies Room Tomasz Rewers, adres: ul. Radosna 23, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452533979, REGON:363842841.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie, zawierając tym samym z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • Konto – dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, umożliwiające korzystanie z części usług Serwisu. Częścią Konta jest Profil.
  • Login — unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie wybrana w trakcie rejestracji Konta, w tym nickname i/lub adres e-mail Użytkownika.
  • Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym.
  • Profil — miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik dobrowolnie zamieszcza różnorodne treści stanowiące zbiór informacji na jego temat, widoczne dla innych Użytkowników oraz dostępne dla Administratora na warunkach określonych w Regulaminie.
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, na warunkach określonych w Regulaminie. Przedmiot Umowy stanowi nabycie praw do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

 

§3
Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Movies Room

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą skorzystać z następujących usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną
  1. dostęp do zasobów Serwisu
  2. możliwość przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie przez Administratora lub innych Użytkowników
  3. możliwość komentowania zamieszczonych w Serwisie treści

 

§4
Rejestracja/Logowanie w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli lat 18 mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą rodziców/przedstawicieli ustawowych.
 2. Warunkiem uzyskania pełnego dostępu do usług świadczonych przez Administratora jest skuteczne przejście procedury Rejestracyjnej równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Procedura Rejestracyjna do Serwisu jest kilkustopniowa i wymaga podjęcia następujących czynności:
  1. podania adresu poczty elektronicznej e-mail,
  2. na podany adres poczty elektronicznej e- mail osoba dokonująca Rejestracji otrzyma wiadomość z unikalnym Hasłem. Wiadomość e- mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi potwierdzenie przez Administratora zawarcia Umowy. Hasło może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu. Pierwsze Logowanie wymaga jednak podania Hasła wygenerowanego przez Organizatora.
 4. Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik ma możliwość uzupełnienia swojego Profilu o następujące dane osobowe:
  1. Nazwa użytkownika,
  2. O mnie,
 5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu,
  3. dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, określonych w treści art. 5 ust. 2 Regulaminu, dla celów należytego wykonania Umowy oraz innych, w przypadkach określonych w treści Regulaminu,
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

 

§5
Odstąpienie/Wypowiedzenie Umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Użytkownik Serwisu będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Administratora.
 2. Oświadczenie to może być również złożone drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail Organizatora: [email protected]Organizator niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Potwierdzenie jego otrzymania zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, z którego przesłał on oświadczenie o odstąpieniu.
 3. Administrator może rozwiązać Umowę i usunąć Konto w sytuacji:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego,
  2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, Serwisu lub Administratora,
  3. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
 4. O rozwiązaniu umowy Administrator poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) w terminie do 14 dni od rozwiązania.
 5. Administrator może dokonać zmiany Loginu w przypadkach określonych w treści ust. 3 powyżej.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

§6
Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień zdań poprzednich przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia tego Użytkownika bez konieczności powiadamiania Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, niezależnie od innych działań Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. przestrzegania Praw do Serwisu,
  2. przestrzegania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów i norm moralnych,
  3. szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników.
 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i Treści, w tym zdjęcia, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Użytkowników, oświadcza On również, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie tych Treści i ponosi za nie odpowiedzialność.
 5. Użytkownik, umieszczając swoje dane, wizerunek, Profil lub Treści Użytkownika, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora.
 6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania Treści Użytkownika w tym Profili lub innych treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
  1. o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
  2. zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  3. obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
  4. naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
  5. upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
  6. naruszających prawo do prywatności lub co, do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
  7. tekstów, zdjęć itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim niebędącym w posiadaniu Użytkownika,
  8. zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
  9. tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
  10. jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane,
  11. jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.
 7. Zabrania się również działalności Użytkowników polegającej na:
  1. zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. (tzw. „trolowanie”),
  2. propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
  3. promowaniu innych stron/serwisów internetowych i aplikacji,
  4. łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  5. kopiowaniu części lub całości Serwisu w tym kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych. Administrator może wskazać w odrębnym regulaminie elementy Serwisu, które Użytkownik może udostępniać osobom trzecim.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień punktów 6 i 7 powyżej przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania Umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie.
 9. Użytkownik, który stwierdził naruszenie Praw do Serwisu powinien zgłosić Administratorowi opis naruszenia oraz o ile to możliwe dane naruszyciela.

§7
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia procedury rejestracji Użytkownika, założenia przez Użytkownika Konta, uzupełnienia Profilu oraz korzystania przez niego z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu jest:
  • posiadanie przez Użytkownika dostępu do Sieci Internet,
  • posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • posiadanie przez Użytkownika jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera, Edge.

 

§8
Ograniczenie odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu: (i) wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, (ii) wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub (iii) wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników; nawet, jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników w tym za Profile. Treści te nie pochodzą od Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do ich: redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku, jeśli Treści te będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie w jakikolwiek sposób danych Użytkowników Zarejestrowanych, niezgodnie z celem działania Serwisu lub szkodliwe dla Użytkowników, w tym w szczególności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Treści Użytkowników lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Treści lub wizerunek osoby trzeciej.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

§9
Kontakt z Administratorem

 1. Użytkownicy mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Administratorem we wszelkich sprawach innych niż reklamacje pod adresem: [email protected]

§10
Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 2. Reklamacja Użytkownika winna zostać przesłana w formie pisemnej pod adres wskazany w treści Art. 9 ust 1 i określać:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację,
  2. rodzaj Usługi, będącej przedmiotem reklamacji,
  3. zarzuty Użytkownika,
  4. uzasadnienie reklamacji Użytkownika,
  5. ewentualnie proponowany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. Administrator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy ją uznaje czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw. Administrator zobowiązany jest do powiadomienia Użytkownika o konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Administratora przez podmioty, za które nie ponosi on odpowiedzialności, w terminie do 30 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 4. Administrator zastrzega prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 2. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie www.moviesroom.pl
 3. Serwis nie jest w żaden sposób sygnowany, sponsorowany ani administrowany przez serwis Facebook.pl, będący własnością Facebook.Inc.
 4. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmian w obowiązującym prawie lub z powodu zmian Funkcjonalności Serwisu w celu zapewnienia jego Użytkownikom dogodniejszych warunków korzystania z usług oferowanych przez Organizatora.
 5. Aktualna treść Regulaminu została udostępniona w Serwisie w dniu 3 marca 2016 r.

 

Regulamin konkursów w serwisie Movies Room

Preambuła

Niniejszy regulamin dotyczy zasad konkursów dostępnych w Serwisie, pod adresem www.moviesroom.pl, których organizatorem jest Movies Room Tomasz Rewers, adres: ul. Radosna 23, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452533979, REGON:363842841.

Każdy uczestnik konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przestrzeganie Regulaminu podczas przesyłania odpowiedzi na zadanie konkursowe równoznaczne jest z pełną i świadomą akceptacją Regulaminu.

§1
Definicje

 1. Dla potrzeb Regulaminu następujące pojęcia otrzymują znaczenie przypisane im poniżej:
  1. Regulamin Konkursu – niniejszy regulamin,
  2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.moviesroom.pl,
  3. Administrator – podmiot administrujący Serwisem i organizujący konkursy, tj. Movies Room Tomasz Rewers, adres: ul. Radosna 23, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452533979, REGON:363842841.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie, zawierając tym samym z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  5. Nagroda – przyznawany przez Administratora, po ogłoszeniu wyników Konkursu,
  6. Pytanie Konkursowe – zadawane jednorazowo w każdym konkursie,
  7. Odpowiedź – krótki tekst, odpowiadający na Pytanie Konkursowe, jej wysłanie jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie
  8. Czytelnik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu, nie bądąca zarejestrowana tj. nie będąca użytkownikiem.
  9. Sponsor nagród – osoba prawna bądź osoba fizyczna, która przekazuje nagrody jako wygraną w konkursie.

§2
Zasady

 1. Zasady udziału w konkursie opisywane są każdorazowo we wpisie ogłaszającym rozpoczęcie. Zasady Ligi Znawców Kina dostępne są w TYM wpisie.
 2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią konkursu, priorytet mają ustalenia z treści konkursu.
 3. Zasady wyłaniania osób nagradzanych opisywane są każdorazowo we wpisie ogłaszającym rozpoczęcie konkursu.
 4. W odpowiedzi na pytanie konkursowe uczestnik nie musi podawać swojego imienia i nazwiska. Wystarczy podanie pseudonimu bądź innych słów, z którymi uczestnik będzie się identyfikował.
 5. Rozwiązanie konkursu  zostanie opublikowane na łamach serwisu, zgodnie z datą podaną w zasadach danego Konkursu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną w odpowiedzi na zgłoszenie konkursowe.
 6. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi: zaakceptować regulamin konkursów, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrazić zgodę na publikacje swoich danych w przypadku zwycięstwa.

§3
Nagrody

 1. W przypadku braku wiadomości w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników – nagroda przepada. W szczególnych sytuacjach (przykładowo: nagrodę stanowią zaproszenia do kina na z góry ustalone seanse) czas ten może ulec skróceniu.
 2. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.
 3. W przypadku nagród, których wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Sponsor nagród zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Administratora.
 4. Nagrody są wysyłane do 2 tygodni od otrzymania danych adresowych. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy konkursu muszą udostępnić organizatorowi konkursu, swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres email.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp).

§4
Dane osobowe

Administrator Danych, Movies Room Tomasz Rewers z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Radosna 23, 42-600 przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane przekazywane są stronom trzecim jedynie w uzasadnionych przypadkach. Przykładem takiego uzasadnionego przypadku jest przekazywanie Państwa danych firmie świadczącej dla nas usługi księgowe. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonych przez Państwa zamówień. Dodatkowo, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, lecz wyłącznie za Państwa dobrowolną zgodą. Równolegle informujemy, że przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez Movies Room oraz uzyskania ich kopii. Przysługuje również Państwu prawo do poprawiania i usunięcia danych, oraz prawo do żądania ograniczenie ich przetwarzania. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu należy interpretować i stosować w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.
 2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Serwisu oraz z Regulaminem Konkursu. Zgłoszenie Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe jest równoznaczne z akceptacją przez Czytelnika Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Konkursu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu przez Administratora, zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Serwisie. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji w Serwisie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin Konkursów opublikowany został w dniu 3 marca 2016 roku. Aktualizacja dotycząca §2 – Zasady oraz §4 – Dane osobowe dokonana została 25 maja 2018 roku. Liga Znawców Kina została utworzona 01.10.2021r.
Zarejestruj się, jeśli nie masz konta Nie pamiętasz hasła?